~~Oznámení rozhodnutí o snížení základního kapitálu:

Jednatelé společnosti DK PLAST, spol. s r.o., se sídlem 569 05 Bělá nad Svitavou č. p. 300, IČ: 620 29 959, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7184 ( dále jen „Společnost“ ) tímto činí následující oznámení:

A) Rozhodnutí o snížení základního kapitálu

Společníci  rozhodli na valné hromadě Společnosti konané dne 16.1.2018 o snížení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 550.000,- Kč ( slovy : pět set padesát tisíc korun českých ), tj. z částky 1.100.000,- Kč ( slovy : milion sto tisíc korun českých ) na částku 550.000,- Kč ( slovy : pět set padesát tisíc korun českých ).

V důsledku snížení základního kapitálu zanikne uvolněný obchodní podíl o velikosti 25 %, na nějž připadá vklad ve výši 275.000,- Kč, přičemž uvolněný obchodní podíl vznikl na základě ukončení účasti společníka Miroslava Ducháčka, nar. 9.6.1956, bytem 568 02 Banín č.p.44, ve společnosti.

V důsledku snížení základního kapitálu zanikne uvolněný obchodní  podíl o velikosti 25 %, na nějž připadá vklad ve výši 275.000,- Kč, přičemž uvolněný obchodní podíl vznikl na základě ukončení účasti společníka PaedDr. Miroslavy Ducháčkové, nar. 4. 4. 1958, bytem 568 02 Banín č.p.44, ve společnosti.

Vklady společníků Jiřího Klusáka, nar. 30. 1. 1953, bytem Horní Poříčí č.p. 114, PSČ 679 62 a Zdeňky Klusákové, dat. nar. 18. 4. 1962, bytem Horní Poříčí č.p. 114, PSČ 679 62, se nemění.


B) Výzva pro věřitele

Společnost tímto vyzývá věřitele Společnosti, aby přihlásili své pohledávky vůči Společnosti vzniklé před okamžikem přijetí rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu Společnosti, a to ve lhůtě 90 dnů od zveřejnění druhého oznámení o rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu Společnosti v Obchodním věstníku na adresu DK PLAST, spol. s r.o., se sídlem 569 05 Bělá nad Svitavou č. p. 300.


Jiří Klusák
jednatel

Zdeňka Klusáková
jednatel

TECHNICKÉ VÝLISKY

nabídka

VLASTNÍ VÝROBKY

nabídka